วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย”

พันธกิจ (Mission)

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
 2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goals)

 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณธรรม คุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
 2. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
 1. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
 1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ