วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)  

การศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)  

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
 2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์(Goals)

 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณธรรมคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 2. 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
 3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
 4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนทุกคน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ