บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางวราพร  แสงแป้น
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ 077-800028

นางปรารถนา  แสงระวี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ 077-800028

นางสุภาณี  เลิศศักดิ์วานิช
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 077-800028

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
– ว่าง –

เจ้าพนักงานราชการปฏิบัติงาน
– ว่าง –

เจ้าพนักงานราชการปฏิบัติงาน
– ว่าง –

นางนิตยา  ดุสิตพันธ์
พนักงานธุรการ ส3
โทรศัพท์ 077-800028

นายสิปปกร  ลาภวงศ์ประเสริฐ
พนักงานธุรการ ส3
โทรศัพท์ 077-800028

นายปรีญะเลิศ  พัฒนา
ช่างไฟฟ้า ส3
โทรศัพท์ 077-800028

นายปิยะวุฒิ  เฟื่องฟู
ช่างไฟฟ้า ส3
โทรศัพท์ 077-800028

นายเกรียรติ์สุริยา  พิณแก้ว
พนักงานขับรถ ส2
โทรศัพท์ 077-800028

นายมานพ  ตรีสงวนจันทร์
พนักงานขับรถ ส2
โทรศัพท์ 077-800028

นางพัฒน์นรี  ทิพย์วารี
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ 077-800028

นางสมพิศ  โวฬาร
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ 077-800028

นางสาวศิริพรรณ  จันทร์โสม
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ 077-800028

นายพิรม  บุญนัย
ช่างปูน ส3
โทรศัพท์ 077-800028

นายศักนริทร์  บุญนุ้ย
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ 077-800028

นายณัฐพงศ์  ไฝงาม
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ 077-800028

นางสาวอุษามณี  เชิดชู
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ 077-800028