บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายภิญโญ  ปิยะภิญโญวุฒิกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล