เอกสารเผยแพร่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

audit_download

กรอบภารกิจกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.) ดำเนินการฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

2.) ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

3.) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

4.) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู

5.) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ

6.) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื้นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

การใช้งาน Padlet

 

Hot News!!

audit_download
20141127_mjgjdjxn