บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสมลักษณ์  ชูเชื้อ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

บทบาทหน้าที่

นางนวลจิรา  ธรรมสิริพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

บทบาทหน้าที่

นางสาวนงลักษณ์  ทองบางหรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

บทบาทหน้าที่

นางอรพินท์  คงทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

บทบาทหน้าที่

นางสาวถลัชนันน์  อินริสพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บทบาทหน้าที่

นายบารมี  บุญธรรม เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

บทบาทหน้าที่