บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

01

นางสมลักษณ์  ชูเชื้อ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

02

นางนวลจิรา  ธรรมสิริพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

03

นางสาวนงลักษณ์  ทองบางหรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

04

นางอรพินท์  คงทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Untitled

นางสาวถลัชนันน์  อินริสพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

S__1130500

นายบารมี  บุญธรรม เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา