เอกสารเผยแพร่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

คู่มือการจัดการศึกษาทางเลือก

        >>> สำหรับสถานประกอบการ

        >>> สำหรับครอบครัว

        >>> สำหรับองค์กรวิชาชีพ

        >>> สำหรับบุคคล

        >>> สำหรับชุมชน

>>> แบบฟอร์มการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

>>> พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับเผยแพร่) 2560

>>> มาตรการการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

>>> คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

>>> คู่มือการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

>>> พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

>>>แนวทางการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)

แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ืนฐาน

>>>1. แนวทางการรับนักเรียน

>>>2. กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ

>>>3. แบบกรอกข้อมูล

>>>4. แบบ พฐ.

คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานด้านการมีจิตอาสาฯ

>>>1. ปก

>>>2. คู่มือ1

>>>3. คู่มือ2

>>>4. คู่มือ3

คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมสภานักเรียน

>>>ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมสภานักเรียน