เอกสารเผยแพร่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

>>> แนวทางการขออนุญาตจัดการศึกษขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

>>> แนวปฏิบัติการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

>>> แบบฟอร์มการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

>>> พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับเผยแพร่) 2560

>>> มาตรการการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

>>> คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

>>> คู่มือการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

>>> พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

>>> แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ืนฐาน

1. แนวทางการรับนักเรียน

2. กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ

3. แบบกรอกข้อมูล

4. แบบ พฐ.