กลุ่มนโยบายและแผน


นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


นางมณวดี  ดุลยรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวจุฬาพร  เจียวสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกาญจนี  รักร่วม
เจ้าพนักงานธุรการ