ภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มพรอันดามัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้ จำนวน ๘ โรงเรียน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)

วันที่ ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานพิธีเปิดงานภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มพรอันดามัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้  จำนวน ๘ โรงเรียน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  โดยมีนายเสถียร  รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง  กล่าวต้อนรับ และแนะนำจังหวัดระนอง นายสุธน  คงยศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๔ (วัดไสเลียด) จังหวัดพังงา  ประธานกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มพรอันดามัน  กล่าวรายงานในนามคณะกรรมการจัดงาน “ มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้  กลุ่มพรอันดามัน ” ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยาใน ๔ จังหวัดภาคใต้ คือ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการสะท้อนโครงการภาพแห่งความสำเร็จและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูนักเรียน  เพื่อแสดงความสามารถ ศักยภาพของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดกิจกรรมเปิดงานในครั้งนี้ ผู้บริหารมูลนิธิไทยรัฐ นำโดยนายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ  พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ จำนวน ๖ ท่าน เข้าร่วมชมนิทรรศการ ผลงาน และกิจกรรมที่โรงเรียนในกลุ่มได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พร้อมกันนี้มีนางสร้อยมาศ  ศิลาวรรณ นางปลิดา  วิชิตกมลชัย และนางสุนีย์  สิทธิธนะ จากสำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ. ร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมชมงานในวันดังกล่าวด้วย