การติดตามการจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายชยพล  บัวดิษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนบ้านเกาะช้าง โรงเรียนบ้านเกาะพยาม และโรงเรียนอนุบาลระนอง เพื่อรับทราบปัญหาและการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ