ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองจิก ติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 26 พ.ค.63 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง มอบหมายให้นางสมลักษณ์ ชูเชื้อ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.ระนองลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองจิก ติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเยี่ยมบ้านนักเรียน ร่วมกับ ภาคีเครืข่ายสนง.พมจ.ระนอง