ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ ๖ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูในเครือข่ายฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและติดตามประสาน ผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้กับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓นี้ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ ได้รับการคัดเลือก ในกิจกรรม ” เกียรติยศศักดิ์ศรี เก่ง ดี เด็กระนอง ” ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมทั้งมอบข้าวสาร และขนม ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ด้วย