ประชุมทางไกล VDO Conference ด้วยระบบ Hangouts Meet

วันที่ 10 เมษายน 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง ประชุมทางไกล VDO

Conference ด้วยระบบ Hangouts Meet ร่วมกับคณะทำงานปฏิบัติการยกร่างกรอบกลักสูตรระดับท้องถิ่นระนอง การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลจำนวน 22 คน ณ สพป.ระนอง