เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางสุทธิรา พงษ์จริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาระนอง