จัดอบรมครูประจำชั้นและนักเรียนอาสาสมัคร รร.ต้นแบบดุลยภาพบำบัด

วันที่ 11 – 19 ธันวาคม 2562 มูลนิธิดุลยภาพบำบัด เพื่ออายุและสุขภาพร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระนองดำเนินการจัดอบรมครูประจำชั้นและนักเรียนอาสาสมัคร รร.ต้นแบบดุลยภาพบำบัด ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 5 โรง และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 1 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว โรงเรียนบ้านสองแพรก โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) โรงเรียนบ้านนา และโรงเรียนบ้านเขานิเวศน์