ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในพื้นที่จังหวัดระนอง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยนางสาวธนพร กุลสวัสดิ์และนายปรีชาพล ทองพลอย ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง และได้นำตัวแทนองค์กรยูนิเซฟ ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางกลาง และโรงเรียนบ้านบางนอน เพื่อดูสภาพการจัดการเรียนการสอนและวางแผนการสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาให้กับโรงเรียนในโอกาสต่อไป