ต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นำโดย ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการและคณะบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยมีนายทัศนัย ลีฬหพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและเยี่ยมชมโรงเรียน