ผู้ตรวจ สพฐ. ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดระนอง

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยนางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นายปรีชาพล ทองพลอบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ. โดยมีนายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธาน นายธรัตน์ มหายศนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสัจพจน์ นามภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าตรวจนิเทศติดตามการดำเนินงานในการนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยลงพื้นที่เข้ารับการตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ในการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Leaning การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล DLTV/DLIT การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรีวน การประกันคุณภาพ และโครงการพิเศษต่างๆ และได้แนะนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาให้กับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครู ในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด