โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานกำหนด โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย
1. โรงเรียนบ้านยายไท โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนบ้านงาช้าง โรงเรียนขนาดกลาง
3. โรงเรียนอนุบาลปะทิว โรงเรียนขนาดใหญ่
คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching) ผู้บริหารอาวุโส ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ใหม่) จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 ณ 1. โรงเรียนบ้านยายไท โรงเรียนขนาดเล็ก 2. โรงเรียนบ้านงาช้าง โรงเรียนขนาดกลาง 3. โรงเรียนอนุบาลปะทิว โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จังหวัดชุมพร