โครงการอบรมสอนภาษาไทย สำหรับครูในโรงเรียนเกาะแก่ จังหวัดระนอง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสอนภาษาไทยสำหรับครูในโรงเรียนเกาะแก่ง จังหวัดระนอง เพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระนองที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมทั้งเด็กไทยและเด็กชาวเล และเด็กนักเรียนพม่า ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ สพป.ระนองได้รับการสนับสนุนจากองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (Save The Children) และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม มหิดล รวมถึง มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ (FAL) ที่มอบสื่อการสอนต่างๆ ในการอบรมตลอดระยะเวลา 5 วัน การจัดอบรม สพป.ระนอง จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แสดงถึงความโปร่งใสเขตสุจริตด้วยการเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ปฎิญญาเขตสุจริตและแสดงสัญลักษณ์มือต่อต้านการทุจริต