นางวราพร  แสงแป้น

นางวราพร  แสงแป้น
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ 077-800028

นางวราพร  แสงแป้น  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการการ

มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

๑  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบในงานการจัดระบบบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน งานประสานงาน  งานช่วยอำนวยการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  งานยานพาหนะ  งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  งานประชาสัมพันธ์ และงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒  พิจารณาตรวจสอบ ควบคุม กำกับ เร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน กลุ่มอำนวยการ ตลอดจนแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการวางแผน ปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการดำเนินงานในความรับผิดชอบ

3.วิเคราะห์หนังสือรับเข้า เพื่อแจกจ่ายให้กลุ่ม / หน่วย ปฏิบัติ

๔  วิเคราะห์งานในกลุ่มอำนวยการ เพื่อมอบหมายงานแก่บุคลากรในกลุ่มปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา นิเทศ แนะนำ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย

๕  รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงข้อมูลหรือเสนอแนะการดำเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

๖  ประสานงานกับหน่วยงาน / บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษา ชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ รับผิดชอบแก่ผู้เกี่ยวข้อง

๗  ทำหน้าที่นายทะเบียนลับ ดำเนินการควบคุมการลงทะเบียน รับ – ส่งหนังสือราชการลับ ปกปิด ของทางราชการ

๘  ควบคุมตรวจสอบ ปรับปรุง จัดระบบงานธุรการหรืองานสารบรรณ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

9  การมอบหมายงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

10  งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

11  งานส่งเสริมสวัสดิการออมทรัพย์และการให้กู้ยืมเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

12 งานส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

13  งานส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

14  งานส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือโรงเรียน นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบภัย

15 งานส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

16  งานสวัสดิภาพนักเรียน

17 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย