พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่พหุภาษา-พหุวัฒนธรรม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผอ.สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และองกรค์การช่วยเหลือระหว่างประเทศ โดยนายไคนัน แดเนียล ฮาวตัน ผอ.โครงการระดับภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานทั้งสามตกลงร่วมมือกันดำเนินโครงการ กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง