กลุ่มนโยบายและแผน

 


นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 


นางอุราวรรณ  ผู้วานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 


นางมณวดี  ดุลยรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 


นางสาวทัญษา  คุ้มเพชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


นางสาวกาญจนี  รักร่วม
เจ้าพนักงานธุรการ