ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานยกระดับเขตสุจริตสู่เป้าหมาย

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาบุคลากร สพป.ระนอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานยกระดับเขตสุจริตสู่เป้าหมาย ในกิจกรรมได้มีส่วนร่วมกับบุคลากรภายนอกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางพัฒนาเพื่อยกระดับเขตสุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล