นางอรวีร์  อินริสพงษ์ พนักงานธุรการ ส.4

นางอรวีร์  อินริสพงษ์
พนักงานธุรการ ส.4

งานธุรการ

นางอรวีร์  อินริสพงษ์  
1. รับ-ส่งหนังสือราชการภายในกลุ่ม
2. งานสำเนาหนังสือ และถ่ายเอกสารงานในกลุ่ม
3. จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
4. งานจัดทำหนังสือแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่่เกี่ยวข้อง
5. จัดเก็บรวบรวมรายงานการเงิน รายงานการใช้ใบเสร็จ รายงานรายได้สถานศึกษา
6. รวบรวมแฟ้มงานของกลุ่ม เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา