นางวัลลิกา  พรหมมินทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางวัลลิกา  พรหมมินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

3. นางวัลลิกา  พรหมมินทร์
3.1 จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ของ สพป.ระนอง
3.2 ตรวจสอบหลักฐานค่าจ้างเหมาบริการของโรงเรียน
3.3 จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน
3.4 ดำเนินการควบคุม ยืม เก็บรักษาครุภัณฑ์ของ สพป.ระนอง
3.5 ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี
3.6 ดำเนินการขอใช้ นำขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การส่งคืนที่ราชพัสดุ