นางสาวศิริขวัญ  วรสิงห์ เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวศิริขวัญ  วรสิงห์
เจ้าพนักงานพัสดุ

2. นางสาวศิริขวัญ  วรสิงห์
2.1 จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างรายการวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ของ สพป.ระนอง
2.2 งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.3 เบิก-จ่ายวัสดุ และจัดทำบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน รายการวัสดุคงทนถาวร
2.4 ตรวจสอบหลักฐานค่าจ้างเหมาบริการของโรงเรียน