นางพรทิพา  มีกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางพรทิพา  มีกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานบัญชี

นางพรทิพา  มีกุล 
1. บันทึกบัญชี รับ-จ่ายเงินทุกประเภท ในระบบ GFMIS
2. จัดทำสมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินฝาก ทะเบียนคุมลูกหนี้ ทะเบียนคุมฎีกา
3. บันทึกรายการรับนำส่งเงินในระบบ GFMIS
4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน