นางสิริพร  บุญเซียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสิริพร  บุญเซียม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

4. นางสิริพร  บุญเซียม 
4.1 ตรวจสอบและเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร
4.2 ตรวจสอบและเบิกค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม จ้างเหมาบริการของโรงเรียน
4.3 ตรวจสอบและเบิกเงินประกันสัญญา โครงการอาหารกลางวัน รายได้สถาน  ศึกษา รายได้่ค่าปรับ
4.4 จัดทำข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
4.5 ดำเนินการขออนุญาตเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา