นางสาวศริญญา  บุหงา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวศริญญา  บุหงา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

2. นางสาวศริญญา  บุหงา 
2.1 ค่าตอบแทน วิทยากรอิสลาม ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ ฯลฯ
2.2 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและจัดงาน ประชุม ราชการ ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน
2.3 ค่าสาธารณูปโภค
2.4 เงินยืมราชการ