นางรัชฎาภรณ์  กฤติยาโชติปกรณ์

นางรัชฎาภรณ์  กฤติยาโชติปกรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางรัชฎาภรณ์  กฤติยาโชติปกรณ์ 
1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานในกลุ่มทั้งหมด
2 บริหาร ควบคุม เร่งรัด ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
3 ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกกับเอกสารการขอเบิกทุกรายการก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
4 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน บันทึกการปรับปรุงบัญชีสิ้นปี ปิดบัญชีประจำปี
5 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กันเงิน ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน