นายพิสิทธิ์  พิทยาวาณิชย์

นายพิสิทธิ์ พิทยาวานิช  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
4.1  งานสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
4.2  งานควบคุมอัตรากำลังของตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เงินงบประมาณ) และพนักงานราชการ
4.3 งานสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (เงินงบประมาณ) และพนักงานราชการ
4.4 งานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
4.5 งานย้ายลูกจ้างประจำ การปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวในหน่วยงานการศึกษา
4.6 งานให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
4.7 งานบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว(เงินงบประมาณ) และพนักงานราชการ
4.8 งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลูกจ้างประจำ
4.9 งานบรรจุกลับเข้ารับราชการของลูกจ้างประจำ
4.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบหมาย