นางสาวเนตรทิพย์  วิชิต

นางสาวเนตรทิพย์ วิชิต ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
7.1 กำหนดแผนการปฏิบัติงาน  กำกับ  ควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ  วินิจฉัย  ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติก่อนเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.2 งานเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.3 การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.4 การแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทุกกรณี
7.5 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
7.6 การปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำ
7.7 การแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำทุกกรณี
7.8 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
7.9 การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
7.10 การแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
7.11 การรายงานข้อมูลเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ให้กลุ่มนโยบายและแผนทราบทุกครั้งหลังจากเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
7.12 การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนพนักงานราชการให้กลุ่มนโยบายและแผนทราบ
7.13 การขอรับเงินรางวัลประจำปี
7.14 การให้ข้าราชการครูได้รับเงินเพิ่มเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
7.15 งานบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.16 การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
7.17 การจัดทำบัญชีถือจ่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (จ.18) และแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
7.18 การจัดทำบัญชีถือจ่ายลูกจ้างประจำ (จ.18) และแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
7.19 งานควบคุม แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีถือจ่าย (จ.18) ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
7.20 งานจัดทำบัญชีถือจ่ายพนักงานราชการ
7.21 งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง
7.22 งานจัดทำเงินเดือนเหลือจ่าย
7.23 งานให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน
7.24 งานข้อมูล HRMS งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ,เครื่องราชอิสริยภรณ์
7.24 งานโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
7.25 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบหมาย