นางภัทรานิษฐ์  อักษรพิบูลย์

นางภัทรานิษฐ์  อักษรพิบูลย์  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
3.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1 กรณีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3.2 กำหนดแผนงานการปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ  วินิจฉัย ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ก่อนเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามลำดับ
3.3 งานการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.4 งานการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
3.5 งานการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
3.6 งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)
3.7 งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง สายงานการสอนในเขตพื้นที่การศึกษา และต่างเขตพื้นที่การศึกษา
3.8 งานเปลี่ยนสายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครู สายงานการสอน
3.9 งานเปลี่ยนสายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. ไปดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูสายงานการสอน
3.10 งานขออนุญาตไปสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกรณี
3.11 งานรายงานผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย
3.12 งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.13 งานเปลี่ยนสายงานข้าราชการครู สายงานการสอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
3.14 งานขอกลับเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.15 งานให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งในสังกัด
3.16 งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่งในสังกัด
3.17 งานแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3.18 งานแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.19 งานแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รักษาราชการแทน
3.20 งานแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รักษาการในตำแหน่ง
3.21 งานขอลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.22 งานให้ออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติ ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3.23 งานขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (เงินงบประมาณ) และพนักงานราชการ
3.24 งานข้อมูล HRMS งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.25 งานเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ต่อ กศจ.
3.26 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบหมาย