กลุ่มบริหารงานบุคคล


นายภิญโญ  ปิยะภิญโญวุฒิกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางภัทรานิษฐ์  อักษรพิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางอัจฉรา  วิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวเนตรทิพย์  วิชิต
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางประยงค์  สุนทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ที่ปรึกษา)


นางสาวปาจารีย์  สมภักดี
พนักงานราชการ


นางสาวขวัญฤทัย  ช่วยแท่น
เจ้าพนักงานธุรการ


นายเอกลักษณ์  แสงสุวรรณ
พนักงานราชการ


นายพิสิทธิ์  พิทยาวาณิชย์
เจ้าพนักงานธุรการ