กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางวันดี ละศรีจันทร์
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง


นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางภัทรานิษฐ์  อักษรพิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางอัจฉรา  วิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวเนตรทิพย์  วิชิต
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวอรพรรณ  ธนบัตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวขวัญฤทัย  ช่วยแท่น
เจ้าพนักงานธุรการ


นายพิสิทธิ์  พิทยาวาณิชย์
เจ้าพนักงานธุรการ