นางสาวกาญจนี  รักร่วม


นางสาวกาญจนี  รักร่วม
เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
นางสาวกาญจนี  รักร่วม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงานดังนี้
4.1 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงานมีหน้าที่ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม ดูแล และให้การเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา ด้านการติดตาม ประเมินผลและรายงานก่อนเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามลำดับโดยรับผิดชอบงานในกลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน ดังนี้
4.1.1 งานวางแผนและจัดทำข้อมูลพื้นฐานสำหรับการติดตาม ประเมิน และรายงานผล
4.1.2 งานสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือสำหรับการติดตาม ประเมินและรายงานผล ที่มีมาตรฐาน
4.1.3 งานประสาน ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายทุกระดับ เช่น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และกรณีอื่นๆ
4.1.4 งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ARS) ตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1.5 งานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สาธารณชน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการเผยแพร่
4.1.6 งานติดตาม วิเคราะห์และรายงานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดระนอง (GPP) สาขาด้านการศึกษา
4.1.7 งานการบริหารโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยมีการปรับแผนงาน โครงการ งบประมาณ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความต้องการ จำเป็น การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามปฏิทินกำหนดการปรับแผนและติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี และโครงการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์
4.1.8 งานงบประมาณ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น ๆ ประเภทงบดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการและเพื่อพัฒนาคุณภาพ รวมถึงงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ งบแลกเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเป็นกรณีพิเศษ
4.1.9 งานงบประมาณ การจัดตั้ง และการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างบุคลากร  ต่าง ๆ และค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น
4.1.10 งานการจัดทำรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
4.2 รับผิดชอบงานในงานธุรการ
4.2.1 งานสารบรรณ
– งาน รับ-ส่ง หนังสือราชการภายในกลุ่มด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
– งานออกเลขที่หนังสือราชการภายในกลุ่มด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และลงทะเบียนหนังสือราชการ
– งานแจกจ่าย หนังสือ สิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานราชการ/เอกชนจัดส่งมาให้และลงทะเบียน
– งานควบคุมการ รับ-ส่ง โทรสารของกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
– จัดทำทะเบียนคุม การจัดระบบ การจัดเก็บหนังสือ การให้บริการ
4.2.2 งานเอกสาร
– พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อความ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ ฯลฯ
– สำเนาหนังสือเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกลุ่ม
– จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
– จัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
– จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทั้งวัสดุคงทน ครุภัณฑ์ ของกลุ่มนโยบายและแผน
4.2.3 งานประสานการดำเนินงาน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
4.3 งานวิทยากร เพื่ออบรม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจงานให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.4 งานศึกษา วิจัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานด้านการติดตาม ประเมินผลและรายงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู และนักเรียน
4.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย