นางสาวจุฬาพร  เจียวสว่าง


นางสาวจุฬาพร  เจียวสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
นางสาวจุฬาพร  เจียวสว่าง   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ   มีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ ดังนี้
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม ดูแล และให้การเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ก่อนเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามลำดับ  โดยรับผิดชอบงานในกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ  ดังนี้
3.1.1 งานการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
3.1.2 งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนผลผลิตในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
3.1.3 งานการจัดตั้งเสนอของบประมาณ  และการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
– งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สร้างใหม่ ปรับปรุง ซ่อมแซม) ทั้งกรณีปกติ และการขอเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
– งบประมาณเพื่อการปรับปรุงระบบสุขาภิบาล และค่าปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปา
– งบประมาณวัสดุอุปกรณ์การศึกษา เช่น โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ฯลฯ
– งบประมาณค่าตอบแทนวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม
– งบประมาณค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
– งบประมาณ ประเภทงบดำเนินงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงบอัตราค่าจ้าง ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น และงบกลยุทธ์ต่าง ๆ
3.1.4 งานงบประมาณ จัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย “โครงการโรงเรียนประชารัฐ”
3.1.5 งานการขอโอน และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
3.1.6 งานการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ค่าควบคุมงาน ตรวจการจ้าง
3.1.7 งานการจัดทำรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3.2 งานวิทยากร เพื่ออบรม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจงานด้านงบประมาณให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 งานช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในการจัดทำข้อมูล และเอกสารต่างๆ ให้กับสถานศึกษา สำหรับการบริหารงบประมาณ
3.4 งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนครุภัณฑ์ของโรงเรียน ก่อนเสนอจัดตั้งงบประมาณ และภายหลังการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
3.5 งานประสาน เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารงบประมาณทุกประเภท
3.6 งานศึกษา วิจัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานด้านงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู และนักเรียน
3.7  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย