นางมณวดี  ดุลยรัตน์


นางมณวดี  ดุลยรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มงานนโยบายและแผน
นางมณวดี  ดุลยรัตน์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลำดับที่ 1 กรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
2.2 รับผิดชอบงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน มีหน้าที่ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม ดูแล และให้การเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา ด้านวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ในกลุ่มงานนโยบายและแผน ก่อนเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามลำดับ  โดยรับผิดชอบในงานนโยบายและแผน ดังนี้
2.2.1 งานการวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษาโดยวิเคราะห์นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับตลอดจนสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อจัดทำกรอบ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และเผยแพร่เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
2.2.2 งานการวิเคราะห์ วางแผน เพื่อจัดทำเผยแพร่ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
– แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
– แผนเฉพาะกิจต่างๆ
– งานติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.3 งานวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระนอง โดยการมีส่วนร่วม เพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ พร้อมติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
2.2.4 งานงบประมาณการจัดตั้ง และการจัดสรรงบประมาณตามโครงการโรงเรียนในฝัน
2.2.5 งานงบประมาณ จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณตามนโยบาย “โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล”
2.2.6 งานพัฒนาการบริหารโรงเรียนในรูปแบบนิติบุคคล
2.2.7 งานวิเคราะห์ และจัดตั้ง รวม เลิกและโอนสถานศึกษา
2.2.8 งานจัดตั้ง จัดสรร และบริหารงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐอื่น (ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และภาคเอกชน
2.2.9 งานการระดมทรัพยากร ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และติดตามเพื่อการระดมทรัพยากรตลอดจนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
2.2.10 งานพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อวิจัย พัฒนาเครื่องมือ วิธีการ รูปแบบการบริหารจัดการ นวัตกรรม รวมถึงรวบรวมวิธีปฏิบัติงานที่ดี นวัตกรรมของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่การปฏิบัติและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
–  การจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะนักเรียน
–  แผนยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
–  งานวิเคราะห์และจัดตั้ง รวม เลิก โรงเรียนขนาดเล็ก
–  งบประมาณทำประเภทที่ได้รับจัดสรรตามนโยบาย “การเพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก”
2.2.11  งานการวิเคราะห์และจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.12  งานการวิเคราะห์เปลี่ยนชื่อโรงเรียน
2.2.13  งานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.3 งานงบประมาณ การจัดตั้ง เสนอของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัดทั้งกรณีปกติ และการขอเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
2.4  งานตามนโยบายอื่นๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5 งานวิทยากร เพื่ออบรมพัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการภารกิจงานด้านนโยบายและแผน ให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.6 งานศึกษา วิจัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานด้านนโยบายและแผน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู และนักเรียน
2.7  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย