นางสาวกาญจนี  รักร่วม


นางสาวกาญจนี  รักร่วม
เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล และงานธุรการ
งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
1.งานประสาน ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายทุกระดับ (เช่น ผู้ตรวจราชการกระทรวง, ผู้ตรวจจาก สพฐ. และกรณีอื่น ๆ)
2.งานวางแผนและจัดทำข้อมูลพื้นฐานสำหรับการติดตามประเมินและรายงานผล
3.งานสร้าง ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือสำหรับงานติดตามประเมิน และรายงานผลที่มีมาตรฐาน
4.จัดสรรงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากจาก สพฐ. และหน่วยงานอื่นประเภทงบดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ (งบกลยุทธิ์ งบแลกเป้า)
5.จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณประเภทงบดำเนินงาน งบอัตราค่าจ้าง ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษ
6.รายงานการติดตามนโยบายรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีผ่านระบบ (e-MES)
งานธุรการ
1.งานรับหนังสือราชการภายใน-ภายนอก ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2.จัดทำสำเนาหนังสือเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกลุ่ม
3.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของกลุ่ม