พิธีเนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)

ในวันที่  25  พฤษภาคม  2562  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  และบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี  (คอซู้เจียง)  ณ อนุเสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง