ประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพาราไดซ์ ไอเฟลอินน์ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลาการในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน โดยก่อนการประชุมได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อสร้างจิตสำนักและความตระหนักในการปฎิบัติงานด้วยความซึ่อสัตย์สุจริต