ประชุมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) ณ ห้องประชุมโรงแรมไอเฟลอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมปฎิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่สภานศึกษา และชั้นเรียน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับสถานศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ เพื่อให้ครูจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 160 คน โดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง