โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปีก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ส่งผลต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศฯ จำนวน 35 คน

จัดโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา